Společné jmění manželů vs. podílové vlastnictví: Jaký je rozdíl a co pro vás bude výhodnější?

Společné jmění manželů vs. podílové vlastnictví: Jaký je rozdíl a co pro vás bude výhodnější?

Společné jmění manželů (SJM) a podílové vlastnictví jsou dvě základní formy vlastnictví majetku v manželství. Obě formy mají své výhody a nevýhody, které je důležité zvážit při rozhodování o tom, jak majetek v manželství vlastnit.

Společné jmění manželů

SJM je právní institut, který stanovuje, že majetek nabytý oběma manžely během manželství patří oběma manželům společně. SJM vzniká ze zákona dnem uzavření manželství a zaniká rozvodem manželství, smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením jednoho z manželů za nezvěstného.

Výhody SJM

  • SJM poskytuje manželům společnou majetkovou základnu, která může být využívána k zajištění společného chodu domácnosti a výchovy dětí.
  • SJM usnadňuje správu majetku, protože oba manželé mají stejná práva k majetku.
  • SJM může být výhodné pro získání hypotéky, protože oba manželé mohou být ručitelem za hypotéku.

Nevýhody SJM

  • SJM může být nevýhodné pro jednoho z manželů, pokud do něj vstoupí s větším majetkem než druhý manžel.
  • SJM může být nevýhodné pro jednoho z manželů, pokud se manželství rozpadne.

Podílové vlastnictví

Podílové vlastnictví je forma vlastnictví, kdy je majetek rozdělen mezi více vlastníků na podíly. Podílový vlastník je vlastníkem svého podílu a má právo na jeho užívání, výnosy a nakládání s ním.

Výhody podílového vlastnictví

  • Podílové vlastnictví poskytuje každému z vlastníků jasnou představu o tom, jaký podíl na majetku má.
  • Podílové vlastnictví může být výhodné pro jednoho z manželů, pokud do něj vstoupí s větším majetkem než druhý manžel.
  • Podílové vlastnictví může být výhodné pro jednoho z manželů, pokud se manželství rozpadne.

Nevýhody podílového vlastnictví

  • Podílové vlastnictví může být složitější na správu než SJM.
  • Podílové vlastnictví může být nevýhodné pro manžele, kteří mají společný zájem o majetek.

Kdy je vhodné SJM a kdy podílové vlastnictví?

SJM je vhodné pro manžele, kteří chtějí mít společnou majetkovou základnu a kteří jsou ochotni se podílet na majetku rovným dílem. SJM může být také výhodné pro manžele, kteří plánují společné podnikání nebo investice.

Podílové vlastnictví je vhodné pro manžele, kteří chtějí mít jasný přehled o tom, jaký podíl na majetku mají. Podílové vlastnictví může být také výhodné pro manžele, kteří mají rozdílné finanční zájmy nebo kteří se obávají rizik spojených se SJM.

Společné jmění manželů a podílové vlastnictví jsou dvě odlišné formy vlastnictví majetku v manželství. Při rozhodování o tom, jak majetek v manželství vlastnit, je důležité zvážit výhody a nevýhody obou forem.

Příběh Petra: Chtěli jsme to nejlepší, a pak se nečekaně stal pravý opak

Příběh Petra: Chtěli jsme to nejlepší, a pak se nečekaně stal pravý opak

S těmito slovy nám volal pan Petr. Zoufalý začátek. A konec?

Pan Petr se dostal do velmi těžké situace. Se svou bývalou ženou, paní Magdou, společně vychovali dceru, která však byla vlivem mentálního postižení zbavena svéprávnosti. Po domluvě byla opatrovníkem určena matka, avšak otec ji pravidelně navštěvuje. Z důvodu své nemoci vyžaduje speciální péči na plný úvazek.

Problém nastal ve chvíli, kdy měla paní Magda odjet do lázní. Ošetřující lékařka dcerky v jejím zájmu doporučila přesun do specializovaného ústavu. Rodiče poslechli v domnění, že o dceru bude odborně postaráno. Tak se ale nestalo. Po první návštěvě pan Petr zjistil, že stav dcery se výrazně zhoršil. A to nejen po psychické stránce, ale taktéž po stránce fyzické. Hned na první pohled bylo vidět, že péče je velmi zanedbaná. Pan Petr byl šokován a okamžitě se rozhodl, že dceru převezme do své péče. A tady nastal problém. Jelikož pan Petr není soudně ustanoven jako opatrovník, zaměstnanci ústavu by byli povinni hlásit odvoz policii. Čekal by ho postih a “opletačky” se zákonem.

V Avogadu jsme neváhali a okamžitě jsme situaci převzali. Advokát se ujal případu a obratem zaslal klientovi radu, jak v souladu se zákonem dcerku z ústavu dostat ven. Ještě tentýž den advokát vypracoval speciální plnou moc na bývalou manželku a zaslal ji poštou do lázní. Pak už jen rychle ověřit podpisy a zaslat zpět. Další den si pan Petr odvezl svou dceru domů.